انواع رند

دسته بندی خط های رند (سیم کارت)

 

 

دسته بندی خط های رند (سیم کارت)

 

از دیرباز هرکجا که سهولت مدنظر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت شود. حال چه سهولت در خواندن باشد یا رانندگی و یا  هر کار دیگری!

بازار سیم کارت نیز از این مورد مستثنی نیست. رندی خط مهم ترین عامل تغییر قیمت در سیم کارت است. با دیجی سیم کارت همراه باشید تا در ادامه دسته بندی رندها را بررسی نموده و بیشتر با این مسئله آشنا می شویم!

 

رند آینه ای :

خطوطی هستند که حداقل 3 رقم و یا بیشتر از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 7667 *** **09 و یا 789 * 987 **09

 

رند پله ای از اول :

خطوطی هستند که حداقل ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (پیش شماره : 0912 و 0911 و 0913 و ... در این صفحه اشاره ای به پیش شماره ها کردید) به صورت زوج ، افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند :  *** 96 95 **09

 

رند پله ای از آخر :

خطوطی هستند که حداقل ۴ رقم از آنها در آخر خط مانند مثال زیر (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 65 75 *** **09

نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 7696 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال 5358 یا 3437 اما شماره هایی مثل 3456 یا 7689 در این طبقه قرار نمی گیرند.

همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * 129 329 **09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد.

مثل  394 395 * **09

 

رند سه پله :

همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزاماتی که در مورد خط های پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز رعایت می گردد.

مانند : 79 74 72 * **09   و یا  * 63 43 23 **09

 

رند ترازویی :

خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

مانند : 563 * 563 **09

 

رند تاریخ تولدی :

(یکی از پرطرفدارترین نوع رندی) خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی و یا میلادی باشد.

مانند : 1369 *** **09 و یا *** 1371 **09

 

رند ترتیبی از اول :

خطوطی هستند که حداقل ۳ رقم (یا بیشتر از 3 رقم) از آنها در اول خط پس از پیش شماره به ترتیب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب شده هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط مورد نظر بیشتر است.

مانند : **** 123 **09  و یا *** 68 67 **09

 

رند ترتیبی از آخر :

خطوطی هستند که حداقل ۳ رقم (یا بیشتر از 3 رقم) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب شده هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است. (کاملا مانند مورد بالا ، فقط اول و آخر متفاوت است)

مانند : 12345 ** **09 و یا 85 84 *** **09

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت برعکس (معکوس شده) نیز باشد مانند 9876 که البته از مرغوبیت آن تا حدی کم می شود.

 

رند تکرار پیش شماره (به این صفحه مراجعه شود) :

خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره ...)(حتی پیش شماره های غیر از همراه اول) تکرار شده است.

مانند : 0912 *** **09 و یا 0935 *** **09

 

رند تکرار ۲ رقم یکی :

خطوطی هستند که در آنها حداقل ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم به صورت زوج های مجزا (جدا جدا) از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مانند : 66 11 *** **09 و یا  88 44 33 *  **09

 

رند جفت جفت از اول :

خطوطی هستند که ۴ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری (جفت جفت) باشد.

مانند : *** 32 32 **09

 

رند جفت جفت از آخر :

(مانند رند بالا) خطوطی هستند که ۴ رقم آخر آنها به صورت یک زوج تکراری (جفت جفت) باشد.

مانند : 76 76 *** **09

 

رند حروفی :

خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین (انگلیسی) موجود بر روی گوشی های تلفن های ثابت یا همراه (موبایل) ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی دار دیگر تطابق داشته باشد.

مانند : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا  1118252 **09 که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.

 

رند سه جفت از اول :

خطوطی هستند که ۶ رقم اول آنها در اول خط پس از پیش شماره به صورت زوج (به صورت جفت جفت) تکرار شده باشد.

مانند : * 47 47 47 **09

 

رند سه جفت از آخر :

(دقیقا مانند نوع رند بالا) خطوطی هستند که ۶ رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.

مانند : 46 46 46 * **09

 

رند ده دهی از اول :

خطوطی هستند که در اول آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان (مانند مثال) به صورت مضرب های ده ، تکرار شود (مثل 3030) یا مضرب های ده در خط ها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. (مثل 7060 یا 4050)

***  20 30 **09 و یا 60 60 *** **09

 

رند ده دهی از آخر :

خطوطی هستند که در آخر آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 1010) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. مثل (3040 یا 5040)

مانند : 7060 *** **09  و یا   1010 *** **09

 

رند دهی یازدهی :

خطوطی هستند که در ابتدا یا انتهای آنها دو رقم آن ارقام ده دهی و دو رقم دیگر آن یازدهی (مثلا از عدد 11 تا 19) باشد.

مانند: 20 13 *** **09 و یا *** 16 40 **09

 

رند صدصدی :

خطوطی هستند که ۶ رقم اول یا آخر آنها به صورت ۱۰۰ تایی (صدگان) افزایش و یا کاهش پیدا می کند. توضیح این مورد اینکه صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد. مثل ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ... ، تا ۹۰۰.

مانند : * 00* 00* **09  و یا  00 * 00 ** **09

 

رند کد پایین :

خطوطی هستند که کد آنها (پس از پیش شماره) از ابتدای هر رنج تا ۱۹* باشد. لازم به ذکر است بر اساس عرف جامعه و بازار سیم کارت و خط این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره ۰۹۱۲ صدق میکند.

مانند : **** 117 **09  و یا  **** 202 **09

 

رند گفتاری :

خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.

مانند : * 999 555 **09  و یا 633 633 * **09

 

رند هزاری از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 4۰۰۰ ، 3۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روانی گفتاری و روانی نوشتاری بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 4500 **09  و یا  **** 3000 **09

 

رند ده هزاری از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 5۰۰۰۰ ، 7۰۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان (گفتاری و نوشتاری) بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 60000 **09

 

رند هزاری از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 7۰۰۰ ، 3۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان (گفتاری و نوشتاری) بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند :   4500 *** **09 و یا  5000 *** **09

 

رند ده هزاری از آخر :

خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 6۰۰۰۰ ، 5۰۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به طوری که سلاست و روان (گفتاری و نوشتاری) بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : 60000 ** **09

 

رند میلیونی :

خطوطی هستند که می توان آنها را به صورت یکجا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد.

مانند: 6000000 **09 و یا  5000005 **09

 

رند متشکل از ۲ رقم :

خطوطی هستند که تمام ۷ رقم آنها پس از پیش شماره ، تنها از ۲ رقم تشکیل شده است.

مانند: 6565 333 9 *09 و یا  3312133 **09

 

رند سه رقم یکسان از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۳ رقم به صورت یکسان تکرار شده است.

مانند: **** 333 **09

 

رند چهار رقم یکسان از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۴ رقم به صورت یکسان تکرار شده است.

مانند: *** 7777 **09

 

رند پنج رقم یکسان از اول :

خطوطی هستند که در اول آنها پس از پیش شماره ۵ رقم به صورت یکسان تکرار شده باشد.

مانند: ** 66666 **09

 

رند شش رقم یکسان از اول :

خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۶ رقم یکسان تکرار شده باشد.

مانند: * 555555 **09

 

رند سه رقم یکسان از وسط :

خطوطی هستند که ۳ رقم از ارقام میانی آنها یکسان باشد.

مانند : ** 444 ** **09

 

رند چهار رقم یکسان از وسط :

خطوطی هستند که ۴ رقم از ارقام میانی آنها یکسان باشد.

مانند: * 7777 ** **09 و یا ** 6666 * **09

 

رند پنج رقم یکسان از وسط :

خطوطی هستند که ۵ رقم از ارقام میانی آنها یکسان باشد.

مانند : * 55555 * **09

 

رند سه رقم یکسان از آخر :

خطوطی هستند که در ارقام آخر آنها ۳ رقم یکسان تکرار شده باشد.

مانند : 777 **** **09

 

رند چهار رقم یکسان از آخر :

خطوطی هستند که در ارقام آخر آنها ۴ رقم (4 رقم آخر) یکسان تکرار شده باشد.

مانند : 9999 *** **09

 

رند پنج رقم یکسان از آخر :

خطوطی هستند که در آخر آنها ۵ رقم یکسان تکرار شده باشد.

مانند : 99999 ** **09

 

رند شش رقم یکسان از آخر :

خطوطی هستند که در آخر آنها ۶ رقم یکسان تکرار شده باشد.

مانند : 333333 * **09

 

رند هفت رقم یکسان :

خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.

مانند : 4444444 **09

 

سایر خطوط رند :

برخی از خطوط هستند که از زیبایی (لفظی)، سلاست (روانی گفتار) ، روایی و برخی مشخصات دیگر برخوردارند اما در هیچکدام از تعاریف انواع رندی که در بالا اشاره شد قرار نمی گیرند. بنابراین به ناچار ، این نوع رندی جهت جانمایی این دسته از خطوط در یک دسته بندی خاص و جداسازی آنها از خطوط معمولی ، در سایت دیجی سیم کارت قرار گرفته است.

اخبار

IMAGE خط رند
پنج شنبه, 01 مهر 1395
  خط رند   امروز اول مهر ماه قصد داریم لیست برخی از خط های رند را به صورت کلی در داخل سایت قرار دهیم ، که شما دوستان عزیز بتوانید به صورت یکجا خط ها را مشاهده کتید. حالا نگاهی می اندازیم به خط های رند 285 284 0 0912 033 0322 0912 42 22 077 0912... ادامه مطلب ..
IMAGE خط رند
دوشنبه, 29 شهریور 1395
خط رند   امروز در دیجی سیم کارت با نحوه خواندن خط رند آشنا می شویم . روش های معرفی شده برای خواندن خط رند باعث می شود هم راحت تر در یاد بماند هم باعث بیشتر شدن ارزش خط رند می شود . مرسوم ترین نوع خواندن سیم کارت سه رقم، دو رقم،... ادامه مطلب ..
IMAGE ایرانسل
یکشنبه, 28 شهریور 1395
ایرانسل   ایرانسل اپراتور پیشگام نسل 3 و 4 *قسمت اول-تاریخچه ایرانسل ایرانسل Irancell یکی از شرکتهای مخابراتی ایران است، که در زمینه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه، اینترنت همراه و وایمکس، فعالیت می‌کند. استارت کار شرکت ایرانسل... ادامه مطلب ..
IMAGE سیم کارت در دیجی سیم کارت
جمعه, 26 شهریور 1395
  سیم کارت در دیجی سیم کارت   شعارما: مشاوره داریم ولی فروش نداریم! ما معرف بهترین راهنمای خرید و فروش سیم کارت هستیم. مشاوره خرید سیم کارت 912 وقتی می خواهم سیم کارت 912 خرید کنم 3 دسته انتخاب پیش روی من است. سیم کارت های کد 0... ادامه مطلب ..
IMAGE سیم کارت در دیجی سیم کارت (قسمت دوم)
جمعه, 26 شهریور 1395
سیم کارت در دیجی سیم کارت (قسمت دوم) قسمت دوم توضیحات و روش های خرید سیم دسته 2 و 3 سیم کارت 912 برای خرید سیم کارت های دو دسته فوق نکات زیر را رعایت کنید. در خرید سیم کارت صفر دقت کنید که می بایستی فروشنده پرینت وصولی سیم کارت... ادامه مطلب ..
IMAGE همراه اول ، اولین اپراتور ایران
پنج شنبه, 25 شهریور 1395
همراه اول ، اولین اپراتور ایران شرکت ارتباطات سیار ایران MCI با نام تجاری همراه اول شناخته شده‌است. اولین و بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه ایران و یک شرکت تابعه شرکت مخابرات ایران و دارای بیش از ۱۶میلیون مشتری با سیم... ادامه مطلب ..
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…